DHA Corporation DHA Corporation
Loại: Khu căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:25
Quy mô: Mật độ xây dựng:47%
Số căn hộ:650 Ngày hoàn thành:
DHA Corporation DHA Corporation
Loại: Khu căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:25
Quy mô:
Mật độ xây dựng:47%
Số căn hộ:650
Ngày hoàn thành: